header

Nieuwe boeken

Op deze pagina komen boeken aan de orde die recent verschenen zijn en die betrekking hebben op de gemeentepraktijk. In de meeste christelijke boekhandels zijn deze boeken verkrijgbaar of te bestellen. Zie o.a. Boekhandel de Goede Herder in Zoetermeer

 • Faking church, the subtle defection, Dan Schaeffer, barbour, 2004, USA, 9,95 ISBN 1593101090

  Een wellicht wat pijnlijk boek voor trouwe kerkgangers, die uitgedaagd worden om hun leven van maandag tot zaterdag wat meer op dat van de tijd die ze doorbrengen in de kerk te laten lijken, zonder dat ze toneelspelen. In feite gaat het over transparantie of echtheid. Een van de meest cruciale zaken waarin we thans ons onderscheiden als gelovige, de mate waarin we authentiek zijn en waarachtig.

 • Reclaiming God's original intent for the church, Wes Roberts and Glenn Marshal, NAVPRESS, USA, prijs 15,90 ISBN 1576834077

  Een herijking van de organisatorische en som zelfs bureacratische systemen die de kerk gebruikt en waaraan ze soms zelfs haar waardigheid ontleent. Dat deze analyse kritisch is en de nodige heilige huisjes en vormen radicaal doorbreekt mag duidelijk zijn. Dit met maar een passie, nml hoe bereiken we de nieuwe generatie. De ruimte om vuile handen te maken wordt dan wat groter. Dat Larry Crabb er een voorwoord bij schreef, geeft ook iets aan over de richting die men kiest

 • Moderne koningen, ruimte creŽren voor maatschappij gerichte bedieningen, John S. Garfield & Harold R. Eberle, ISBN 9075226713, Bread of Life, Vlissingen, € 12,50.

  De insteek dat 98% van de leden van de gemeente een roeping hebben om in de maatschappij zichtbare getuigen te zijn van Christus is en zich niet de mindere hoeft te voelen van de "clerus" is op zich een gezond principe en verdiend veel steun. De schrijvers laten op een soms karikaturale wijze zien dat krampachtige eindtijdgedachten in bepaalde evangelische en charismatische kringen de gemeente eerder verlammen dan versterken. Helaas werken zij deze zaken nauwelijks uit en geven de historische feiten en visies geen ruimte. Als ze dit wel gedaan hadden, zouden ze hun "nieuwe" visie wat bescheidener neer hebben kunnen zetten. Het idee dat het onderwijs over de totale verdorvenheid van de mens leidt tot passiviteit, mag dan in sommige (hypercalvinistische) kringen wel enig opgeld doen, maar de brede hoofdstroom van de evangelische en reformatorische kerken heeft heel wat meer gezonde en succesvolle pogingen gedaan om zichtbaar gestalte te geven aan het Evangelie, dan de charismatische groepen waar de schrijvers uit voortkomen. Als we dit boek zien als een vorm van maatschappelijke emancipatie van de charismatische kerken, zou het nog enigszins positief te duiden zijn. Maar wanneer de auteurs kennis hadden genomen van onderwijs waarbij gesproken wordt over begrippen als algemene genade, cultuuropdracht en de calvinistische wijsbegeerte der Wetsidee, zou dit waarschijnlijk aanmerkelijk hebben bijgedragen aan de waarde van dit boek. Hun pogingen om een nieuwe theologie over de goedheid van de mens en de eindtijd neer te zetten, zijn bijzonder naÔef en weinig bijbels. Hoe de auteurs kunnen vaststellen dat we nu al een betere wereld hebben dan 2000 jaar geleden is voor mij een raadsel na Rwanda, Irak, Darfur en de Tsunami. "Grote" namen als Peter Wagner en John Sandford die het boek aanbevelen, doen dit zeker zo vaak dat zij met steeds minder genoegen nemen. Omdat dit soort boeken onderdeel vormen van de zgn. "kingdom-now" theologie vond ik dat het in deze rubriek niet onbesproken kon blijven.

 • De authentieke leider, gezond leiderschap, deel 1, Paul Donders, 2005, ISBN 909060678397, Gideon Hoornaar, € 15,00.

  Met een nieuwe reeks van drie boeken laat Paul Donders de fundamenten zien van waaruit hij denkt over leiderschap. Een uitdagende titel omdat de kernkwaliteit van leiderschap in deze tijd inderdaad is dat het authentiek is. Het boek is meer dan een weergave van het trainingsmateriaal van het Power Management Team, nu Xpand. Reeds eerder verscheen van hem een boek over coaching en creatieve levensplanning. Opvallend is dat dit nieuwe boek vooral een echo is en/of een verwerking is van veel boeken die op dit moment binnen de brede christelijke wereld (en ook ver daarbuiten) gelezen worden als verbinding tussen management en spiritualiteit. Daarbij is er nogal wat ruimte voor mensen, die je niet direct binnen een evangelische of reformatorische setting kan plaatsen. Opvallend is dat auteurs uit de Angelsaskische wereld grotendeels ontbreken. Wil Derkse, Anselm Grun en Henry Nouwen samen met Romano Guardini, geven vanuit hun (europees / rooms-katholiek) traditie een belangrijke stem aan een manier van denken die ook herkent wordt in de seculiere wereld van management en organisatie. De hang naar contemplatie, naar vormen en rituelen, het werken binnen teams van gelijkgestemde zielen, roept de sfeer op van broederschap, gelijkheid en vrijheid. De grote waardering voor het gedachtegoed van Romano Guardini ontslaat ons niet van de plicht om in te gaan op de wortels van zijn denken. De vraag of de evangelische en reformatorische wereld haar leiders moet laten drinken uit deze scholastieke bron is een vraag, die nog lang blijft hangen.

 • Gezag kan anders, macht en gezag in kerk, werk en thuis, Tom en Evie van den Belt, ISBN 9043510971, Kok-Kampen, prijs € 11,90.

  Een boekje over de grote vragen van macht en gezag vanuit een reformatorische achtergrond, zoals die spelen in kerk, gezin en werk. Veel praktische voorbeelden worden opgevoerd, met een uitleg van een mogelijke strategie van aanpak. Voor predikanten, ouderlingen, huisbezoek(st)ers een praktisch hulpmiddel. Bewust zijn niet de extreme verhalen ingebracht. Het gaat hier over gewone mensen met gewone problemen rond gezag en macht.

 • Leiderschap in de stijl van de Heer, Ajith Fernando, ISBN 906353437X, Uitgeverij Medema, prijs € 19,95

  Als Ajith Fernando spreekt, dan is het uitermate zinvol om te luisteren. Niet omdat hij zulke nieuwe dingen schrijft, maar omdat hij op een nieuwe manier de oude principes van de bijbelse waarheid weet uit te leggen aan mensen in deze tijd. Dat hij dat doet vanuit de culturele context van het oosten (Hij is directeur Youth For Christ in Sri Lanka) maakt het alleen maar leuker. Ontdaan van de decadentie en zelfgerichtheid van het westerse christendom, klinkt zijn bazuin glashelder. Zijn oproep om het persoonlijke leven van de leider (inclusief karakter) centraal te stellen, boven zijn kwaliteiten (performance) als openbare persoonlijkheid is net zo verfrissend als logisch. Het demasquť van veel geestelijke leiders heeft immers zelden betrekking op hun bestuurlijk en technisch functioneren, maar raakt in de meeste gevallen hun persoonlijke leven. Elke jonge leider, maar ook iemand die al ruim 25 jaar bezig is binnen de sfeer van het christelijke werk kan hier een hoop van leren.

 • Tijd voor de waarheid, onafhankelijk leven in een wereld van leugens, hypes en rumoer, Os Guinness, ISBN 9043505110, Uitgeverij Kok, Kampen, € 12,90.

  Elke leidinggevende in gemeentewerk komt te staan voor de vraag: wat is waarheid. Wordt men niet uitgedaagd door de mensen van buiten de gemeente, met deze vraag, dan is het wel door het verlies aan waarheidsbegrip binnen de gemeente. Os Guinness durft het aan om pijnlijke vragen te stellen over ons waarheidsbegrip en hoe wij daar mee omgaan. Het is buitengewoon onthutsend om in de spiegel die ons voorgehouden wordt, te ontdekken of wij nog dienaren van de waarheid zijn. Te veel (evangelische) christenen hebben reeds gecapituleerd voor relativisme en het postmoderne denken. Sommige "wijze" leiders gunnen iedereen zijn eigen perspectief, maar klagen waar de kracht en de autoriteit in de gemeente gebleven is. Zolang performance meer aandacht trekt dan de waarheid hebben we met elkaar een probleem. Een bijzondere aandacht vraag Os Guinness voor het verband tussen karakter en waarheid. Geen gemakkelijk boek, maar het helpt ons om te hongeren naar waarheid en gerechtigheid.

 • Kerk aan de keukentafel, Hans Groenenboer, ISBN 907619310X, uitgeverij Koinonia, prijs € 16,95.

  Een boek met een Nederlands pleidooi voor de huiskerk beweging. Nadrukkelijk komen de zwakke kanten in leiderschap en gemeenteopbouw van o.a. de evangelische en charismatische beweging bloot te liggen. Consequent is daarin dat de auteur, die leiding geeft aan een evangelisch pastoraal-therapeutisch werk en een uitgeverij, het gemeente-zijn vooral therapeutisch benaderd. Het therapeutisch kader wat hij biedt, maakt het boek interessant, maar geeft wel een (te grote) beperking aan. De levensverhalen van mensen die in dit boek ter sprake komen, bieden vooral hun verhaal. Dat zij meer inzicht in hun pijn reflecteren dan in een visie op wat de gemeente zou moeten zijn, is hun niet kwalijk te nemen. Dat deze verhalen gefingeerde namen bevatten verhinderd overigens niet deze aan bepaalde reŽle gebeurtenissen en mensen te koppelen. Hoewel de auteur enkele forse misstanden aan de kaak weet te stellen, is de vraag gewettigd of de analyse algemeen geldende principes bevat. Waar hij voorganger "Daniel" verwijt zonder enige opleiding full-time voorganger te zijn geworden, mag de vraag opgeworpen worden of hij zelf niet te ver buiten zijn vakgebied komt, wanneer hij een richting voor gemeente-zijn probeert aan te geven. Het boek ademt de sfeer van een te haastige zaak en biedt de keukentafel vooral aan als een veilige plaats in de jungle van gemeente-zijn. Dat dominantie en manipulatie aan de keukentafel minstens net zo welig kunnen tieren als in de gemeente, wordt tot mijn grote verbazing wel erg gemakkelijk genegeerd. Als auteur en uitgever ťťn en de zelfde persoon zijn is het blijkbaar niet altijd zo vanzelfsprekend om het nodige weerwerk in een boek te integreren.

 • Kijken met andere ogen, een rondreis lang open en gastvrije kerken, Jan Hendriks, (red.), ISBN 9043509418, Uitgeverij Kok, Kampen, prijs € 7,75.

  Een lezenswaardige rondreis langs allerlei projecten, die meer of minder succesvol zijn in het naar buiten toe opereren als kerkelijke gemeente. Door de enorme variatie aan mogelijkheden is het niet zozeer een succes-story als wel een rondreis langs allerlei kerken die vitaler blijken dan menigeen denkt. Het boek is bedoel als een aanzet om initiatief te nemen tot gastvrije kerk. Een onderdeel van de beweging die de kerk als herberg ziet. Hoewel de theologische achtergrond niet door iedereen gedeeld zal worden is de ideeŽn rijkdom zondermeer verrassend

 • Waarom geen vrouwen, Loren Cunningham & David J. Hamilton met Janice Rogers, uitgeverij Gideon, ISBN 9060679938 , prijs € 18,00

  Een bijbelse studie over vrouwen in zending, kerkelijk werk en leidende positie is de ondertitel van dit bewogen boek. Het is een warm pleidooi voor de inzet van vrouwen binnen en buiten de gemeente op alle fronten en in alle taken. Dit boek lijkt een voorbeeld van het gegeven dat voor- en tegenstanders elkaars taal nauwelijks meer verstaan. Bij de tegenstanders van de vrouw in de bediening is nogal wat krampachtigheid waar te nemen, terwijl de voorstanders nogal eens uitblinken in een wat badinerende benadering van de tegenstanders, waarbij zij de tijdgeest aan hun zijde weten. Dit boek blijft niettemin boeien en bevat enkele opmerkelijke denklijnen, die sympathiek zijn te noemen, ook voor hen die tot andere keuzes komen. Het is voor mij een studie die ik graag nog eens grondig wil vergelijken met het boek Recovering Biblical man- and womenhood, van het duo John Piper en Wayne Grudem. Opmerkelijk dat dit klassieke boek niet vermeld wordt. Hamilton is in staat om een zeer boeiend en nauwelijks bekend beeld te schetsen van onze Griekse en Romeinse wortels. Als dit de bakermat is van onze beschaving, dan geeft dit voor wat betreft de positie van de vrouw ernstig te denken. Cunningham ontkomt helaas er niet aan om mensen die een andere visie aanhangen, enigszins karikaturaal neer te zetten. Hamilton weet nieuwe elementen in de discussie te brengen. Helaas slagen beiden er niet in om hun positie eerlijk naast die van anderen neer te zetten. Waar Cunningham en Hamilton de gelijkheidsoptie breed en vergaand neer zetten, doen anderen dat met de complementaire visie minstens net zo sterk. Floyd Mclung geeft in zijn voorwoord (onbedoeld) weer dat dit type boeken bijna altijd doelredeneringen bevatten en geen objectieve analyse. Hij stelt dat waar 3 teksten de rol van de vrouw beperken er tenminste 20 zijn die haar veel ruimte bieden. Deze drie bijbelteksten leggen onvoldoende gewicht in de schaal om de helft van de wereldbevolking in haar mogelijkheden te beperken is vervolgens zijn conclusie. Deze redenatie is zeer opmerkelijk als in het vervolg van het boek gesteld wordt dat 3 theologen (die overigens als liberaal te boek staan) beweren dat het bijbelboek HebreeŽn door een vrouw geschreven zou zijn. Als we dit tegen talloze anderen afzetten die daar gefundeerd anders over denken, is het curieus dat dit argument nog opgevoerd wordt. Het is sowieso nogal gevaarlijk om getalsmatige beoordelingen te maken over of iets wel of niet gewicht heeft in de bijbel. Het begrip wedergeboorte komt in haar letterlijke vorm maar 3 keer voor in de bijbel. Belangrijk of niet? Hoewel het aandeel van Hamilton verhelderend is, stelt het boek uiteindelijk wat teleur door de selectieve wijze waarop bijbelteksten worden gebruikt. Nogal wat relevante teksten komen zelfs niet in beeld

 • Macht of manipulatie, ..... toch niet onder christelijke leiders?, Jaap Bonker en Ton Wintels, samen met Maarten Nota. ISBN 9060678354, Gideon Hoornaar.

  Een intrigerende titel, die verwachtingen schept. Gaande het boek slaat de teleurstelling enigszins toe. Hoewel het uit diverse hoeken aanbevolen wordt, missen m.i. essentiŽle zaken in dit boek. De literatuurlijst is interessant, Maar klassiekers over dit onderwerp komen soms niet voor. De indeling van het boek is veelbelovend, maar omdat er weinig nadruk ligt op een belangrijk onderdeel van manipulatie, nml. de onderlinge communicatie, kan zelfs de titel de indruk wekken dat de schrijvers (nog) niet helemaal vrij zijn van manipulatie. Immers. door het spraakgebruik heeft de term manipulatie een negatieve klank gekregen. Oorspronkelijk was het alleen het in beweging brengen van zaken. Het boek komt niet echt toe aan de bijbelse dimensies van leiderschap en onderwerping zoals God het bedoeld heeft. Het komt daarom over alsof mensen dit boek schreven om hun eigen verhaal te verwerken en het mist daarmee een positieve dimensie. Voor wie een eerste kennismaking wil hebben met dit specifieke onderwerp is het een aardige introductie, die een aanzet kan geven voor herstel.

 • Brothers, we are not professionals, John Piper, ISBN 0805426205, Broadman&Holan publishers, Nashville Tennessee USA.

  een hartstochtelijke oproep om het dodelijke gevaar van professionaliteit binnen de christelijke gemeente te bezweren. Piper, puriteins baptist, maakt (opnieuw) helder dat onze agenda bepaalt wordt in de hemel en niet vanuit de aarde. De wijnzak van het professionalisme is niet bestand tegen de krachtige wijn die Christus aan Zijn volgelingen schenkt.

 • Actief en afhankelijk, een praktijktheorie voor leiderschap in kerkelijke gemeenten. Albert J. Remmelzwaal. ISBN 9051669909, € 29,00 Uitgave Eburon.

  Op basis van een literatuurstudie is een model uitgewerkt voor leiderschap in de christelijke gemeente. Hiermee hebben we een hele aardige inventarisatie van leiderschapstheorieŽn die toegepast zijn op de gemeente. Of deze modellen in een charismatische/evangelische context goed functioneren is een vraag. Als verklaringsmodel kan het zeer behulpzaam zijn om beleidskeuzes inhoudelijk te onderbouwen. Deze dissertatie is geschreven door een baptist, die zijn promotie afrondde aan de universiteit van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Een interessante synthese.

 • Doelgericht leven, Rick Warren, ISBN 9063534132, € 9,95 uitgave Medema.

  Het snelle vervolg op de bestseller Doelgerichte gemeente. Een 40 dagen boek om richting te (her)vinden in het leven. In Amerika reeds een bestseller. Gezien de prijs in Nederland alleszins aanbevelenswaardig.

 • History and theology of Korean Pentecostalism, Ig-Jin Kim, ISBN 9023915364, € 29,90, uitgave Boekencentrum.

  Een dissertatie over de Koreaanse pinksterbeweging. Een indrukwekkend overzicht van het ontwikkelingsproces van de tot de verbeelding sprekende groei van deze beweging. Aan de orde komen de groei van Yoido Full Gospel Church en de theologie van haar voorganger David (Paul) Yonggi Cho. Naast historische en culturele factoren komen ook het syncretisme van deze beweging aan de orde. Een kerk die uitgroeide tot meer dan 700.000 leden is geen gering succes. De invloed van shamanisme en de positief denken beweging hebben hierin hun invloed gehad. De gedachte dat de geest over de materie heerst is bepalend voor deze beweging geweest. De auteur geeft aan dat wil de beweging verder kunnen groeien zij bijbelse antwoorden moet vinden op de theologische vragen die zij zelf heeft opgeroepen.

 • Zeven valkuilen voor kleine groepen in de kerk, Bill Donahue & Russ Robinson, 9060679946, € 17,00 uitgave Gideon.

  Een boek met een overzicht van de zeven meest voorkomende misvattingen rondom het werken met kleine groepen, die tot schade leiden in de gemeente. Stap voor stap nemen de auteurs de lezer mee in een weg die zij zelf doorgemaakt hebben rondom de kleine groep. Wie heilig gelooft in kleine groepen mag dit boek niet missen, want teveel naÔviteit leidt tot grote schade. Wie niet gelooft in de kleine groep binnen de gemeente, doet er eveneens goed aan om dit boek te lezen. De meeste (terechte) bezwaren tegen deze manier van werken, worden behandeld en voorzien van constructieve oplossingen. Al jaren geldt Bill Donahue als een autoriteit op dit gebied. Een echte aanrader voor begeleiders van de kleine groepen in de gemeente.

 • Tegen de religieuze behaaglijkheid, een onvroom pleidooi voor het christendom door W. v.d. Bercken, , ISBN 9025953964, € 14,90, uitgeverij Ten Have,

  Een essay waarin onderzoek gedaan wordt naar het religieuze element in het Ethisch, Esthetisch en Intellectueel christendom. Opmerkelijk is dat het Emotioneel christendom niet genoemd wordt. De valkuilen waar menig gemeentewerker in terecht komt, de drogredenen waarmee werkelijk geestelijk leven wordt ontlopen, komen in een zeer leesbaar verhaal in beeld. Waar evangelische christenen soms op zoek zijn naar religieuze en vrome demonen, zouden ze dit boekje wel eens onverwacht aan hun zijde vinden, met wat (noodzakelijke) blikverbreding. De uitkomst bij de reformatorische beleving door de schrijver is zondermeer verrassend. In een periode van evaluatie m.b.t. gemeentestijl/ - leven een zinvolle tijdsinvestering.

 • Christelijk heidendom&het Evangelie, H. Poot, ISBN 9063182546, € 13,90 Uitgeverij Novapres.

  In een aansprekende stijl wordt de lezer geconfronteerd met gedachten van deze predikant over de ontmoeting op het snijvlak van kerk en wereld. De argumenten van mensen in de kerkelijke gemeente die als het ware vol zitten van heidendom en verbasterd christendom komen realistisch in beeld. Het doet een appel op eigen identiteit en niet het meewaaien met elke wind van leer in de samenleving. Het doet een beroep op de eigenheid van de kerk, zonder wereldvreemd te worden.

 • Werkers van het laatste uur, Stefan Paas, ISBN 9023915208 Uitgeverij Boekencentrum, € 19,50.

  Een boeiende speurtocht naar manieren waarop de gemeente gastvrij kan zijn voor nieuwkomers. Het is geschreven vanuit een missionair perspectief en probeert het gat tussen de Alpha-cursus en de (reformatorische) kerk te vullen. Het is een moedige poging om dit zo vorm te geven. Probleem is dat hoewel er uiteraard vanuit een bredere ervaring geschreven is, er nog weinig gemeentepraktijk bestaat. De vraag dient zich wel aan of dit materiaal eerst in enkele praktijksituaties verder uitgewerkt had kunnen worden en dan zo gepresenteerd aan de gemeente. Het valt in de schrijvers te prijzen dat ze in ieder geval begonnen zijn met het geven van aanzetten. De vraag die dit boek ook oproept is of inmiddels de gewone reformatorische kerken niet meer zendingselan aan de dag weten te leggen dan de evangelische gemeenten.

 • GENEEST DE ZIEKEN. Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding , Willem J. Ouweneel, Prijs: € 19,95. Uitgeverij Medema.

  Een opmerkelijk boek wat in de komende tijd wel de nodige aandacht zal trekken en menig gemeente(-leider) zal uitdagen om de boodschap van genezing opnieuw te doordenken. Een totaal andere insteek dan "het domein van de slang", waar de auteur nu nadrukkelijk afstand van neemt, maar tegelijkertijd stelt toen reeds een goed inzicht te hebben gehad in zaken rond occultisme....... Ouweneel geeft helder zijn nieuwe standpunt weer. Het meest opmerkelijk is niet zozeer de mogelijke relatie die Ouweneel legt tussen zonde en ziekte. Daarin is de apostel Jacobus hem al voorgegaan. Overigens is dit geen harteloze onpastorale visie, zoals zo vaak beweerd wordt, maar biedt het de ziekte de ruimte en de genade van de biecht. Dat is wat anders dan het "zwartepieten" wat men gaat doen als genezing niet komt op een wijze die men God wil afdwingen. Wel opmerkelijk is de enorme draai die Ouweneel gemaakt heeft rond genezingsbedienaren uit de voorbije tijd en zijn weinig kritische houding daarin. Namen als W. Branham en J.J. Allen afdoen als extravagant is een eufemisme. Hen dwaalleraren noemen, zou beter zijn. Enige verificatie rond andere genezingsbedienaren zou helpen om verhalen van hun epische concentratie te ontdoen. Zou Ouweneel gevallen zijn voor het pragmatisch opportunisme, (het is goed als het werkt!) wat we regelmatig tegen komen in de genezingsbediening in deze tijd, wordt op die manier anders een niet te vermijden vraag. Opmerkelijk is de aandacht die Ouweneel vooral geeft aan het begrip kracht en de griekse woorden die de bijbel gebruikt. Daarbij richt hij zich vooral op het griekse woord dunamis en maar weinig op het griekse begrip exousia. Een uitgewerkte studie over het griekse woord energeia had voor meer helderheid kunnen zorgen en ook wat nieuws bij dit onderwerp kunnen inbrengen. Dit temeer daar T.B. Joshua, sterk verdedigd door Ouweneel, recent in het Ned. Dagblad nog beschuldigd werd van "aura-healing". Een andere vraag is of Ouweneel in zijn aandacht voor Carl Jung (getuige het "Nachtboek van de ziel") en de soms verbijsterende "openbaringskennis" binnen de genezingsbeweging zich wat heeft laten imponeren, door zaken die in haar einde meer lijken op gnostiek, dan op de gezonde leer. Als dit boek de pinksterbeweging wakker schudt en haar soms wat bekrompen visie op genezing een beetje oprekt, anderen de ogen opent voor de actualiteit van de genezingsbediening dan kan dit boek een bijdrage vormen op dit ondergeschoven punt. Ouweneel lijkt echter nog wel de nodige (pastorale) ervaring te missen (en balans) op dit punt om het onderwerp met gezag (exousia) te kunnen verdedigen.

 • Werken aan een gezonde gemeente, Ronald W. Richardson, ISBN 9075569254, Ekklesia, Gorinchem, € 14,90.

  De ondertitel van dit boek luidt: Bijdragen aan het gezin dat gemeente heet. Daarmee is ook aangegeven dat de theorie van het gezinssysteem-denken toegepast is op de grotere context van de gemeente. De schrijver erkent zijn grote waardering voor Edwin H. Friedman, waarvan eerder bij de zelfde uitgever van geslacht op geslacht verscheen in een Nederlandse vertaling. Beide boeken zijn een intelligente uitwerking van de achtergronden van gemeenteproblemen en dan met name die in relatie tot leiderschap. Richardson is er in geslaagd om destructieve patronen in gemeentewerk bloot te leggen en daar zinvolle suggesties voor verandering in aan te reiken. Zijn gedachten over reactiviteit, emotionele systemen, de vier huisstijlen van een gemeente, de kwestie van de ''angstige bezorgdheid'' en differentiatie zouden in veel situaties gemeentewerk nog leuker kunnen maken.

 • Gezegend zijn de vredestichters, Neil T. Anderson en Dr. Charles Mylander, ISBN 9075226543, Bread of life, Vlissingen. € 14,95.

  Een praktische handleiding voor het omgaan met conflicten binnen relaties en kerkelijke gemeenten. Vanuit hun praktijk om gemeenten te leiden in een proces van vernieuwing na of tijdens conflicten, werken zij de bediening van de verzoening uit. Geen goedkoop verhaal over problemen en conflicten die net zo lang onder het tapijt geschoven worden, totdat je er wel over moet struikelen, maar de weg van echte verzoening. Geen studie naar onderhandelingstactieken, maar het bovennatuurlijke proces van verzoening in Christus. De confrontatie met de daders wordt niet uit de weg gegaan. Maar ook de slachtoffers worden op hun mogelijkheden attent gemaakt. Het kan gemeente(n) -leiders helpen om nuchter te blijven als conflicten de kop op steken. Het kan mensen helpen om conflicten te zien als een mogelijkheid om onze relatie met God te verdiepen. Een aanrader voor hen die midden in conflicten zitten. De vertaling had een wat kritischer correctie kunnen gebruiken.

 • De reis van de voorganger, Per Olov Enquist, ISBN 9026317549. Ambo Amsterdam. € 24,90.

  Hoewel dit boek in de meeste evangelische boekhandels niet verkrijgbaar zal zijn is het een opmerkelijk verhaal over Lewi Pehtrus, grondlegger van de Pinksterbeweging in Zweden. Een verhaal van een sociaal zeer betrokken evangelist, die een enorme blanke(!) pinksterkerk stichtte en verrassend moderne ideeŽn had. Reeds in 1930 was hij tegen de stroom in voorstander van de autonomie van de plaatselijke gemeenten in hun zendingsgebied BraziliŽ. Het is het verhaal van drie mannen die hun weg gaan binnen en buiten deze geloofsgemeenschap. Vanwege de inconsistentie van de organisatie en een ongedifferentieerd leiderschap voltrekt zich noodwendig een persoonlijk drama voor de betrokkenen. Het boek is geschreven door Per Olov Enquist, wiens moeder deze pinksterkerk bezocht. Het boek kan ons helpen om de morele standaard hoog te houden, ons te wachten voor een overwaardering van status en opleiding bij nieuwkomers en oud leiderschap te helpen op tijd consequenties te laten zien van het onvermijdelijke proces van institutionalisering en de mogelijkheden van gedeeld leiderschap. Door de ongefilterde inkijk vanuit een seculiere achtergrond komt het gesloten beeld van de werkelijkheid binnen deze geloofsgemeenschap pijnlijk in beeld. Aan het eind van het boek rest niet zozeer veroordeling als wel verbazing.

 • Elia, gezalfd en opgebrand, Jeff Lucas, ISBN 9057870479, Merweboek Sliedrecht.

  In een nieuwe serie Karakter & Charisma is dit een eerste boek. Binnenkort volgt er een over Esther. Een verfrissend boek wat Elia als geestelijk leider met zijn angsten en onzekerheden laat zien, maar ook zijn moed en vasthoudendheid. Een aanrader om tijdens een vakantie te lezen en zodoende te leren om op tijd onze opdracht te vervullen, waartoe God ons riep en zond.

 • Doelgerichte Gemeente, Rick Warren, ISBN 906353406X, Medema, Vaassen, € 19,95.

  Een uitgave van een klassieker in de gemeentegroei-beweging. Doelgericht werken aan een gezonde gemeente. Een inspirerend en uitdagend boek voor de gemeente. Rick Warren heeft vanuit Saddleback een generatie voorgangers beÔnvloed door een helder beeld te geven van een gemeente die geen concessies aan de waarheid van het Evangelie heeft gedaan en toch wist te groeien van niets naar duizenden bezoekers per zondag en een vaste kern van 5000 leden. Wie een instant recept voor een groeiende gemeente verwacht zal bedrogen uitkomen in dit boek. Wie de confrontatie met zichzelf aan wil om te werken aan gezond gemeente-zijn zal er veel uit kunnen leren. Het zou wel eens kunnen dat de nuchtere aanpak van de baptist Rick Warren het in Nederland erg goed gaat doen. Zie ook: www.doelgerichtegemeente.nl en www.purposedriven.com

 • Faith, health&prosperity, a report on "word of faith"and "positive confession" theologies by the Evangelical Alliance (UK Commion on unity and truth among evangelicals. Andrew Perriman (ED) ISBN 1842271881, Paternoster Press,

  Naar aanleiding van de prosperity-beweging is een rapport opgesteld wat op een gebalanceerde en constructieve wijze de verschillen in het licht brengt tussen de evangelische visie op zaken rondom welvaart en gezondheid en die van de zgn. healthy and wealthy preachers. Op heldere wijze worden de wortels van deze beweging in het licht gebracht die feitelijk pas na 1960 jaren haar grootste groei meemaakte. De theologische uitgangspunten komen aan bod in gebalanceerde bijbelstudies in OT en NT. Hoewel het de kortste weg zou zijn om slechts stuitende en schokkende voorbeelden te noemen van de predikers van dit welvaartsevangelie, kiest het boek voor de dialoog en gaat op zoek naar de waarheid. Voor iedereen die meent dat het welvaartsevangelie goede bijbelse papieren heeft, een eye-opener van jewelste. De suggestie dat het welvaartsevangelie wel eens dichter bij Christian Science en het Mormonisme zou kunnen staan, dan velen willen weten, is er een van. Dat veel van die theologie gebaseerd is op anekdotes en minder op gezonde bijbeluitleg is eveneens een open deur. Maar voor anderen die het kind met het badwater willen weggooien een goede oefening om alle dingen te toetsen en het goede te behouden.