header

Korinte studie

In deze studie van Hans Dercksen treft u een pericoopsgewijs commentaar aan op de eerste brief van Paulus aan de Korintiėrs.

Een paar jaar geleden kwam het verlangen bij mij op om een wat grondiger studie te maken van de eerste brief aan de Korintiėrs. Veel teksten en passages uit deze brief worden vaak geciteerd zonder dat men zich bewust is van de achtergrond en de mogelijk aanwezige diepere betekenis. Door de jaren heen heb ik al heel wat visies over de verschillende passages en teksten de revue zien passeren en opgemerkt dat de diverse (prominente) bijbelleraren en theologen het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Denk alleen al aan de verschillende opvattingen in evangelische en pinksterkringen over de hoofdstukken 12 en 14 (de geestesgaven en in het bijzonder: tongentaal en profetie). Voor mezelf heb ik geprobeerd hier wat orde in te brengen, dat wil zeggen: ik heb geprobeerd om te komen tot een exegese (uitleg) van deze brief waar ik mezelf redelijk bij ?thuis? voel. Het opschrijven helpt mij bij het aanbrengen van de orde en mogelijk kan een ander, door het lezen van deze studie, er ook nog zijn/haar voordeel mee doen. Bij het schrijven van deze studie heb ik, naast andere boeken, veel gebruik gemaakt van het naslagwerk van Gordon Fee (zie de geraadpleegde literatuur).

Het uitgangspunt bij deze studie is de absolute betrouwbaarheid van de Schrift. Verder ben ik me heel goed bewust dat een ander, met hetzelfde uitgangspunt, tot (heel) andere conclusies kan komen. Over de betrouwbaarheid van de Bijbel valt, wat mij betreft, niet te discussiėren maar wel over onze uitleg van Gods Woord. Vaak is deze ?gekleurd?, zonder dat we ons dat goed bewust zijn, door onze eigen achtergrond en ervaringen. Ook is er ook niet gestreefd naar volledigheid. Bij een complete exegese moet elke tekst besproken worden (zoals het geval is bij het naslagwerk van Gordon Fee) en dit zou het kader van deze studie ver te buiten gaan. Geprobeerd is om de overzichtelijkheid te waarborgen en de schrijfstijl eenvoudig te houden. Het geheel is opgedeeld in twaalf hoofdstukken en dat betekent dat de lezer erop moet letten dat het nummer van het hoofdstuk niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het betreffende hoofdstuk in de brief. Dit zou gemakkelijk geweest zijn, maar een opdeling in onderwerpen in plaats van in hoofdstukken van de Korintebrief had mijn voorkeur.

De apostel Paulus heeft met deze brief geprobeerd om een stuk ?orde? aan te brengen in de gemeente te Korinte (zie hoofdstuk 0). Ik vind het opmerkelijk dat God zo?n menselijk document heeft bestemd om één van de bouwstenen te zijn van Zijn Woord, dat levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard (Hebr. 4:12). Het is mijn verlangen dat deze studie een zegen zal zijn voor de lezers en een bijdrage mag leveren aan de opbouw van de gemeente van onze Here Jezus Christus.

Hans Dercksen, Zoetermeer, juli 2005

Documenten

Literatuurlijst

Bij het schrijven van deze studie zijn verschillende boeken gebruikt. Vooral gebruikt is:

The First Epistle to the Korinthians van Gordon D. Fee
Dit zeer uitgebreide naslagwerk geeft een schat aan informatie en wel in het bijzonder over de achtergronden van de verschillende problemen in de gemeente te Korinte. Andere geraadpleegde boeken zijn steeds vermeld bij de verwijzingen aan het einde van elk hoofdstuk.

De bijbelvertaling die standaard gebruikt is, is de NBG-vertaling van 1951.

Notatie en spelling

De notatieconventies worden verduidelijkt met voorbeelden:

3:15 (zonder aanduiding van het bijbelboek) betekent: 1 Kor. 3:15. De aanduiding 1 Kor. staat er toch weer bij als het weglaten hiervan aanleiding geeft tot verwarring.

Wanneer de verwijzing niet betrekking heeft op de eerste Korinte-brief dan staat het bijbelboek erbij vermeld (bijv.: Ef. 5:23).

[5] verwijst naar de 5e notitie aan het einde van het hoofdstuk.

Verder is gekozen voor de moderne schrijfwijze voor Korinthe: Korinte

(VEEL) GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AD
Anno Domini (in het jaar des Heren)
ASV
American Standard Version
AV
Authorized Version (King James)
bijv.
bijvoorbeeld
GNB
Groot Nieuws Bijbel
i.h.b.
in het bijzonder
m.b.t.
met betrekking tot
m.i.
mijns inziens
NBG
Nederlands Bijbel Genootschap
NBV
Nieuwe Bijbel Vertaling
NIV
New International Version