header

Leiderschapscriteria

  Karakter Persoonlijk leven Leiderskwlaiteiten
Wel
 • betrouwbaar
 • ijver
 • bezadigd
 • vriendelijk
 • ingetogen
 • goed bekend staan
 • beschaafd
 • gastvrij
 • met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houden
 • rein geweten
 • gelovige kinderen, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • bekwaam om te onderwijzen
 • dienstbaar
 • wijsheid
 • liefde voor wat goed is
 • rechtvaardig
 • in staat om te vermanen op grond van de gezonde leer
 • voorbeeld in woord, wandel, liefde, geloof en in reinheid
Niet
 • opvliegend
 • strijdlustig (= geen macho)
 • met twee tongen spre­ken
 • verzot op veel wijn
 • aanmatigend
 • driftig
 • aan wijn verslaafd
 • geldzuchtig
 • uit op winstbejag
 • gedwongen, maar uit vrije beweging
 • uit winzucht, maar uit bereidwilligheid
 • op oneerlijke winst uit
 • heerschappij voerend, maar als voor­beeld der kudde
Geestelijke kwalificaties Statutaire eisen
 • vol van de Heilige Geest
 • vol van geloof
 • vol van genade en kracht
 • vroom
 • geen pasbekeerde
 • man van één vrouw
 • beproefd en onberispelijk gebleken
 • wel onderlegd in de woorden des ge­loofs en de goede leer
Basis: Roeping door God zelf

Tekstgedeelten

Hand. 6: 1-15, Hand. 9:1-19, Rom 12:8, 1 Kor. 4:1-5, 1 Tim. 3:1-16, 1 Tim 4:6 en 12, Titus 1:5-16, 1 Petr. 5:2-5

Bovenstaand model is een overzicht van de bijbelse criteria omtrent leiderschap. In diverse studies wordt dit nader uitgewerkt.